บันทึก บางกอก: กรุงรัตนโกสินทร์

: ฅน บางกอก

6/4/2566

    นับจากวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ เป็นต้นมา  เมืองบางกอกก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นราชธานีครั้งที่ ๒ ในนาม “กรุงรัตนโกสินท์อินทอโยธย” (กรมศิลปากร: วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๓)  จากนั้นราชธานีแห่งนี้ เริ่มปรากฏลักษณะกายภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็น “เกาะลอย” รูปแบบใหม่  คือเมืองลอยน้ำที่มี “วงแหวน” ซ้อนกัน  โดยมี “หลักเมือง” “กลุ่มพระบรมหาราชวัง” และ “ทุ่งพระเมรุ” เป็นองค์ประกอบหลักในระยะแรกเริ่ม  เกิดเป็นจินตภาพที่คุ้นตาจนถึงปัจจุบัน

 

ปรับปรุงภาพจาก Google Earth Pro.

#วันจักรี #กรุงรัตนโกสินทร์ #กรุงเทพฯ #ภูมิศาสตร์ #บางกอก #จินตภาพเมือง #หลักเมือง