สารทจีน ยุคโควิดฯ “ขอให้มีความสุข ปลอดภัย”

สารทจีน ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของคนจีนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีน หากพิจารณาตามช่วงของวันในรอบปีตามจันทรคติของจีนจะพบว่า วันสารทจีนจะอยู่ในช่วงกึ่งของกลางปีก่อนที่วันเวลาจะเคลื่อนต่อไปสู่วันปีใหม่ในอีก ๖ เดือนถัดไป ซึ่งก็คือวันตรุษจีนที่ถือเป็นปีศักราชใหม่อีกครั้ง หนึ่งในกุศโลบายบายสำคัญของเทศกาลนี้ก็คือการที่ครอบครัว หรือญาติพี่น้องได้กลับมาพบกันเพื่อร่วมกันประกอบพิธีกราบไหว้ ขอพรจากบรรพบุรุษ

อย่างไรก็ดีในภาวะวิกฤติของโรคระบาด(โควิดฯ) มีผู้คนเดินทางเพื่อมาร่วมกราบไหว้บรรพบุรุษน้อยลง เราจึงพบว่าโลกในปัจจุบันเริ่มมีการไหว้เจ้า หรือทักทายส่งคำอวยพรทางออนไลนกันมากขึ้น มีการทำเครื่องเซ่นสรวงนอกจากจะมี แก้ว แหวน เงิน ทอง ของมีค่าต่างๆที่เป็นกระดาษ(ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้เรียกรวมว่า“กงเต๊ก”ไปแล้ว) เพื่อส่งมอบให้กับผู้วายชนม์ที่เป็นบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังส่งต่อเผื่อแผ่ถึงสัมภเวสีอีกด้วย คือความหมายของการทำบุญ ให้ทานครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่วิญญานอื่นทั่วไป และยังมีความเชื่อว่าประตูนรกจะเปิดออกเพื่อให้วิญญานที่ได้รับความทุกข์ทรมานสามารถออกมารับส่วนบุญนี้

ประเด็นคตินี้ มีความคล้ายคลึงกับคติในทางพุทธศาสนา ที่เป็นความเชื่อตรงกับช่วงของวันออกพรรษาว่า ประตูโลกมนุษย์ ประตูสวรรค์ และประตูนรกจะเปิดออกพร้อมกัน คติในลักษณะดังกล่าวจึงมีคุณประโยชน์ในการสร้างสรรค์สังคม ด้วยที่สามารถส่งเสริมให้ชาวโลกได้มุ่งกระทำความดี และเพื่อเตือนสติในการละเว้นสิ่งที่ไม่ดี รวมทั้งการเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ด้วยการทำบุญให้ทานแก่ผู้คนด้วยกัน และยังเป็นการสร้างบุญให้ทานแก่ผู้ล่วงลับทั้งที่เป็นบรรพบุรุษหรือบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก ด้วยที่มุ่งหวังว่าหากตนได้เดินทางหรือกระทำสิ่งใดผิดพลาดทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตาม บุคคลหรือวิญญญานที่เราได้เคยทำบุญให้ทานไปแล้วนั้นจักได้ช่วยเหลือ เกื้อหนุน ให้ปลอดภัย

สารทจีน ในยุคโควิดที่สังคมต้องเผชิญกับสถานการณ์ของโรคระบาด ยังพบเครื่องเซ่นสรวงตัวใหม่ล่าสุดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งไปให้ผู้วายชนม์ให้มีความแคล้วคลาด ปลอดภัยจากโรคร้ายที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ในขณะนี้ด้วย คือการเกิด “กงเต๊กวัคซีนต้านโควิดฯ” ในรุ่นต่างๆ ด้วยที่เชื่อหวังว่าวัคซีนที่ได้ตั้งใจส่งไปเหล่านี้จะได้ช่วยป้องกันให้ผู้วายชนม์รอดพ้นภัยโรคระบาดจากโลกมนุษย์ที่อาจลุกลามไปสู่โลกอื่นๆ และยังเป็นการสร้างความสบายใจอันเกิดจากความปรารถนาดีของผู้ส่งที่ตั้งใจส่งมอบไปให้อีกด้วย การกระทำดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการส่งวัคซีนแบบ “ทิพย์” ที่ได้รับความนิยมส่งมอบสิ่งดีงามต่างๆ(ในสังคมออนไลน์)ที่ปรากฏในรูปแบบที่ไม่ต้องพบตัวตนจริงที่มีสภาพเป็น“กายหยาบ”อีกต่อไป

การส่งมอบสิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์ด้วย “คำอวยพร” หรือเป็นในรูปแบบของ “ตัวอักษรที่เป็นมงคล” “ภาพที่มีความหมายเป็นมงคล” ฯลฯ จึงสามารถช่วยจรรโลงใจในช่วงเทศกาลสารทจีนท่ามกลางสถานการณ์โควิดฯได้อีกด้วย จึงน่าจะเป็นอีกความสำคัญที่ผู้คนสามารถให้กำลังใจซึ่งกันและกันแบบ “ทิพย์ๆ” ด้วยที่หวังว่าผู้ได้รับสิ่งที่เป็นความปรารถนาดี(ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม)จะสามารถลดความเครียดและเพิ่มความสบายใจได้มากขึ้นกว่าการอยู่กับตัวเองเป็นเวลานานๆ

อย่างไรก็ดี ความที่มีความจำเป็นต้องอยู่กับตัวเองนานๆ ก็ยังสามารถใช้เวลาเหล่านี้พลิกความเบื่อ ให้เป็นความสบายใจได้ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ตัวเองมีความถนัด หรือมีความนึกชอบมาก่อนแล้ว เพื่อที่จะแบ่งปัน“พลังบวก”อันเป็นความสุขเหล่านี้มอบให้กับตนเองและผู้อื่นได้ด้วย “ศิลปะ” อาทิ การ“วาดรูป” หรือเขียน “ตัวอักษร” ที่เป็นมงคล ดังตัวอย่างของตัวอักษรจีน ซึ่งมีพัฒนาการตัวอักษรมาจากภาพที่แสดงคุณลักษณะของสิ่งนั้น ตังอักษรจีนจึงมีลักษณะที่ผสมผสาน(Hybrid)ระหว่างศาสตร์ทางด้าน“อักษร”กับ“ศิลปะ” เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยที่ตัวอักษรจีนมีความโดดเด่นทางด้านความงามจาก “รูปร่าง” “เส้นสาย” ฯลฯ ที่สามารถทำให้ผู้ชมรับรู้ถึงความงามจากภาพของตัวอักษรควบคู่ไปกับคุณค่าของภาษาในตัวอักษรได้เป็นอย่างดี

รายการอ้างอิง

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/955687

https://www.komchadluek.net/hot-social/479849

https://www.tnnthailand.com/news/social/88688/

ตัวอักษรจีนที่มีความหมายเป็นมงคล(ตัวอักษรแบบตัวย่อ สมัยใหม่) ที่อ่านเป็นภาษาจีนกลางว่า “ซิ่ง” มาจากคำว่า “เกาซิ่ง” ซึ่งมีความหมายโดยรวมว่า “มีความสุข”
การเขียนอักษรจีนด้วย”พู่กัน”จึงให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดออกมาจาก”ภายใน” เพื่อส่งต่อ”พลังบวก”ถึงบุคคลอื่น ทำให้ผู้เขียนเกิด”ความสุข” และผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี
ภาพ: ฅน บางกอก

การเกิดรูปแบบของเครื่องเซ่นสรวงแบบใหม่ ที่เป็นชุดของ”วัคซีนป้องกันโควิดฯ”ยี่ห้อต่างๆที่มีความนิยมในโลกมนุษย์ เพื่อส่งต่อไปยังบุคคลอื่นที่อยู่ต่างโลก ต่างภพด้วยความปรารถนาดี
ภาพ: www.tnnthailand.com

เงินตราต่างๆที่ยังคงได้รับความนิยมในการส่งต่อไปยังผู้วายชนม์ โดยมีกล่องชุดวัคซีนโควิดฯ ที่ได้รับการบรรจุเป็นอย่างดี เพื่อการส่งไปโลกที่อยู่ต่างภพภูมิกับโลกมนุษย์
ภาพ: www.komchadluek.net