วันวิสาขบูชา

: ฅน บางกอก

03/06/2566

………. ตามคติพุทธเถรวาท เชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน (ต่างปี)

……….ภาพจิตรกรรมไทยมีการแสดงสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ด้วยดอกบัว ดังเช่น การปรากฏดอกบัวกลีบบานรองรับพระพุทธองค์เมื่อครั้งทรงประสูติ (ยังคงสถานะเปนพระโพธิสัตว์) และมีพัฒนาการไปสู่ “รูปแบบฐานบัว” ในศิลปะสมัยต่างๆ

……….นอกจากนี้ มีการแทนความหมายพระองค์คือดอกบัวชูช่อตั้งตรงซ้อนอยู่บนดอกบัวกลีบบานในเรือนแก้ว (บุษบก) ในภาพสื่อถึงเหตุการณ์คราวที่พระองค์ใกล้ตรัสรู้ผ่านเหตุการณ์สำคัญคือ การเผชิญกับทัพพระยามาร

……….ความนิยมประดิษฐานพระพุทธรูปในบุษบกเรือนแก้วจึงเปนหนึ่งในภาพจำของผู้คนที่ยังคงระลึกถึงพระพุทธองค์สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ประหนึ่งพระองค์ยังทรงประทับอยู่จริงดังเช่นสมัยพุทธกาลนั่นเอง

ภาพคัดลอกจาก…
“จิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิ สมัยกรุงธนบุรี”
คัดลอกด้วย
ลายเส้น แต่งสี จากกระดาษและสีระบบดิจิตอล