เดินไป วาดไป: ก่อนวันนี้ มาฆปุณณมี

ฅน บางกอก

๐๖/๐๓/๒๕๖๖

…..วันมาฆบูชา หรือที่คนโบราณเรียกว่า “มาฆปุณณมี” เป็นวันที่ต้องเรียนและรู้กันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆว่า

  • เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงาม ที่เรียกว่า “เสวยมาฆฤกษ์”
  • พระสงฆ์มาประชุมร่วมกัน ๑,๒๕๐ รูป แบบมิได้นัดหมายโดยทีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน
  • พระสงฆ์เหล่านนี้ได้รับการบวชโดยพระพุทธเจ้า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
  • พระสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันต์แล้วทุกพระองค์

…..พูดง่ายๆคือ เกิดองค์ประกอบสำคัญขึ้น ๔ อย่าง (ตามที่เล่ามา) เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” อย่างไรก็ดี วันนี้ในอดีตสมัยพุทธกาลมีเพียงบันทึกระบุว่า พื้นที่ (Space) บริวณที่มีการประชุมของพระสงฆ์ ทั้ง ๑,๒๕๐ รูปนี้ เคยเป็นที่ตั้งของพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นสวนป่า (ป่าไผ่)

…..ภายหลังที่พระเจ้าพิมพิสารถวายสวนป่าแห่งนี้ให้เป็นอารามของพระพุทธเจ้า สวนป่าแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “เวฬุวันมหาวิหาร” ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต ริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดี ซึ่งยังปรากฏบ่อน้ำร้อนโบราณ (ตโปทาราม) นอกเขตกำแพงเมืองเก่าราชคฤห์

…..เวลาผ่านไป เหตุการณ์ดังกล่าว นำมาสู่ภาพจำที่เกี่ยวกับการมาประชุมร่วมกันของสงฆ์ ซึ่งรวมถึงญาติโยมผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วย  วันมาฆบูชา จึงเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่มีความสำคัญคือ พระสงฆ์ได้มาประชุมกันถึง ๑,๒๕๐ รูปโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระสาวกกลุ่มแรก (จะเรียกว่าพระสงฆ์รุ่น ๑ ก็ได้🙏) คือ “ปัญจวัคคีย์” ที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วราวแปดเดือน (คือ วันอาสาฬหบูชา)

…..และเมื่อเวลาผ่านไป อีกนานๆ “สวนป่า” ที่เป็น “เวฬุวัน” จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น “อาราม” ที่มีลักษณะเดียวกับ “วัดป่า” ที่เรารู้จักกันในวันนี้ คติ แนวคิดเรื่อง “อาราม” ได้เคลื่อนไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิต การเมือง ฯลฯ จนเกิดวัดวาอารามที่มีพื้นที่การใช้งาน (Function) รูปแบบ (Style) และศิลปกรรม (Art) ก่อให้เกิดเสนาสนะต่างๆภายใน วัดวาอาราม ที่ทีความหลากหลายและ “อลังฯ” มากมายในปัจจุบัน

…..วัดพระปฐมเจดีย์ ตัวอย่างของวัดวาอารามในปัจจุบันที่คงพื้นที่สำคัญให้มีบรรยากาศของความสงบ หากแต่มีการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆมากมาย โดยเฉพาะพระสถูปขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ประเภทของ “เจดีย์” ที่ให้สาธุชนรำลึกถึง “พระรัตนตรัย” ในปัจจุบัน

…..เย็นนี้ คงมีมิตรสหายมากมายเตรียมที่จะไปวัดเพื่อสวดมนต์ เวียนเทียน ขอพร…. บางคนอาจสะดวกสวดมนต์ที่บ้าน ฯลฯ ขอความตั้งใจเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดสุข ปิติ ในช่วงเวลาแห่งความสุข สบายใจกันถ้วนหน้า นะ 😊

 

ภาพ วัดพระปฐมเจดีย์ หมายเลข ๑

ปากกาเมจิก บนกระดาษ (ปรับแต่งภาพด้วยระบบดิจิตอล)

ขนาดกระดาษ  A5

ระยะเวลา  ๑๕ นาที

 

อ้างอิง

https://www.blockdit.com/posts/64057e3e7de8f7b2812d83c4