“ก้านขดออกช่อตัวครุฑ”

ฅนบางกอก

จากคติ สู่ ลวดลาย

สอดแทรกในงานศิลปะไทยที่นิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยา