หลักเมือง

๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ การปรากฏหมุดหมายแรกของกรุงรัตนโกสินทร์

: ฅน บางกอก

21/04/2566

……….การปรากฏเสาหลักเมืองอันเป็นหมุดหมายแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ภายหลังจากการปราบดาภิเษกเพียง ๑๕ วัน มีนัยลึกซึ้งให้คนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย หนึ่งในนัยความหมายสำคัญคือ การสร้างแนวแกนเชื่อมความสัมพันธ์จากพื้นที่ตะวันตกของก…

บันทึก บางกอก: กรุงรัตนโกสินทร์

: ฅน บางกอก

6/4/2566

    นับจากวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ เป็นต้นมา  เมืองบางกอกก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นราชธานีครั้งที่ ๒ ในนาม “กรุงรัตนโกสินท์อินทอโยธย” (กรมศิลปากร: วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๓)  จากนั้นราชธานีแห่งนี้ เริ่มปรากฏลักษณะกายภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็น “เกาะลอย” รู…