เทคนิค : สีน้ำ+สีอะคิลิค บนเฟรมผ้าใบ
ขนาด : 58.2 x 39 cm
ผู้สร้างสรรค์ : วุฒิพงศ์ งามประเสริฐสุข
อธิบายภาพ : พระวิษณุกรรม ครูช่าง เทพเจ้าแห่งวิชาการช่างและศิลปะวิทยาการ ท่านก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวช่างและชาวศิลปะ รวมถึงพวกเราชาวศุนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นนี้ อีกทั้งท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันต่างๆ และมีความเชื่อว่า ถ้าเราจะเริ่มงานชิ้นแรก เราต้องเริ่มที่งานครูช่างก่อน เพื่อเป็นการบูชาครูช่างแห่งศิลปะวิทยาการ

Downloads: full ( 441x640 ) | thumbnail ( 150x150 ) | medium ( 207x300 ) | large ( 441x640 )