The Impressionist (4 Dimensions)

๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

          ศิลปะประเภทจิตรกรรมสามารถสร้างความรู้สึกต่างๆ เช่น ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ชุ่มชื่น ล่องลอย สนุกสนาน ฯลฯ ความรู้สึกเหล่านี้เกิดจากความตั้งใจถ่ายทอดผ่านเทคนิคและการใช้อุปกรณ์ต่างๆของจิตรกรได…