“Shin Ohashi” สะพานที่เชื่อมศิลปะ-วัฒนธรรมผ่านกาลเวลากลางกรุงโตเกียว

กรุงโตเกียวตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าว(โตเกียว) มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านเมืองเพื่อเชื่อมเส้นทางสัญจร โดยมี“สะพาน” ทำหน้าที่เชื่อมเส้นทางสัญจรทางบก ในอดีตที่ตั้งของเมือง “โตเกียว” มีชื่อว่า “เอโดะ” (Edo) เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในช่วงเวลาร่วมสมัยอยุธยาตอนกลาง “เอโดะ” จึงเ…