World Trade Center กับพัฒนาการแนวคิดและรูปแบบผ่านความหมายทางสถาปัตยกรรม

อาคาร World Trade Center (WTC) มีที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์ก(New York City) อาคารกลุ่มนี้นอกจากจะแสดงถึงความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมแล้ว ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีนัยยะแสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านการเงินและการลงทุนของโลกท…