cocoon

วาด “ตึกรังไหม” กัน /ครูตั้ง

ตึกรังไหม หรือที่มีชื่อว่า “Cocoon Tower” ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว และก็ไม่ไกลมากจากสนามกีฬาที่กำลังมีการแข่งขันกีฬา“พาราลิมปิค”(หากนั่งรถไฟฟ้า 😄) ตึกนี้มีที่มาและเรื่องเล่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว (คนที่สนใจเรื่องตึกรังไหม เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิ้งคไว้ให้นะ)

ตึกนี…

“เดินไป วาดไป” ใน “โตเกียว” (Cocoon tower)

ฅน บางกอก

ก่อนที่อีกหนึ่งมหกรรมกีฬาสำคัญจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจาก โอลิมปิค คือการแข่งขันกีฬา “พาราลิมปิค”ซึ่งยังคงจัดการแข่งขันตามสนามกีฬาและสถานที่ต่างๆในกรุงโตเกียว ช่วงเวลาระหว่างนี้ เราก็ เดินเที่ยวชมเมืองไปพลางก่อน

ในกรุงโตกียว มีตึกสวยๆ ทรงงามๆหลายตึก เป็นเมื…